Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Also see this written tutorial.